Vedtægter

Stiftet 11. november 1890

  

NAVN OG FORMÅL

 

§ 1

Foreningens navn er ”Vejen Sportsforening”.

 

§ 2

Foreningens formål er at skaffe adgang til udøvelsen af god og sund idræt og der igennem at skaffe kendskab til og interesse for idrætten i videre kreds.

 

§ 3

Forening skal være medlem af DBU Jylland


 

MEDLEMMER

§ 4

Klubbens medlemmer er underkastet klubbens vedtægter og de af bestyrelsen til enhver tid givne forordninger samt love og bestemmelser givet af DIF og andre forbund, som klubben måtte være medlem af.

Overtræder et medlem de givne retningslinjer eller udviser en opførsel i eller uden for klubben, der gør pågældende uværdig til forsat at stå som medlem af Vejen Sportsforening, kan bestyrelsen under ansvar over for generalforsamlingen ekskludere den pågældende fra klubben.

Ved eksklusion har det pågældende medlem ret til at møde på førstkommende generalforsamling med ret til at udtale sig og få eksklusionen prøvet ved simpel stemmeafgivning.

I mindre graverende tilfælde kan den pågældende idømmes karantæne af de respektive afdelingers ledelse. Såfremt karantænen ønskes af længere varighed, skal den afgøres ved meddelelse om karantænens begrundelse og varighed.

 § 5

Kontingenter fastsættes af bestyrelsen. Denne har ret til at meddele hel eller delvis kontingentfrihed når særlige omstændigheder taler herfor. Kontingentet skal for aktive og passive medemmer være indbetalt forud. Kontingentrestance kan medføre tab af medlemsrettigheder.


 

GENERALFORSAMLINGEN

§ 6

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af september måned, og med 14 dages varsel ved avertering på Vejen Sportsforenings WEB hjemmeside.

 

§ 7

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer indgiver begæring herom med angivelse af forhandlingsemne.

Indkaldelse skal ske med samme varsel og på samme måde som for den ordinære generalforsamlings vedkommende.

 

§ 8

På generalforsamlingen ledes forhandlingerne af en dirigent, der vælges ved simpel majoritet.

 

 

§ 9

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det mødte antal medlemmer. Ændringer i vedtægter kan kun vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

Valgbare er alle foreningens medlemmer over 18 år

Stemmeret har fremmødte medlemmer, der er fyldt 15 år, der har betalt kontingent og som har været medlem af foreningen i de nærmeste tre foregående måneder.

Stemmeret har også fremmødte forældre til aktive medlemmer, som er under 15 år, dog således at forældrene maksimalt har en stemme, uanset hvor mange medlemmer, der er husstanden under 15 år. Forældre der også opfylder kravene for aktive medlemmer over 15 år, har således kun en stemme.

Passive medlemmer sidestilles med aktive medlemmer.

Passivet medlemskab kræver bestyrelsen godkendelse.

 

§ 10

Bestyrelsen fastsætter dagsordenen,

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

 

§ 11

På den ordinære generalforsamling aflægger formanden beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og kassereren fremlægger det reviderede regnskab for sidste regnskabsår til godkendelse.

 

 

 

VALG

 § 12

På den ordinære generalforsamling vælges:

1. Bestyrelse

Bestyrelsen består af 5-7 personer.

Bestyrelsen konstituere sig selv.

I lige år vælges 3-4 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år vælges 2-3 bestyrelsesmedlemmer. Valget gælder for 2 år.

 Der vælges desuden mindst en suppleant til bestyrelsen. Valget gælder for 1 år.

 2. Revisor

Der vælges en erhvervsdrivende revisor, som ikke behøver at være medlem af foreningen. Valget gælder 1. år.

 

Alle valg afgøres ved stemmeflertal.

  

BESTYRELSEN

 § 13

Bestyrelsen leder klubben efter disse love, herunder administrationen og økonomien, samt tegner den samlede forening udadtil under ansvar for generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan, i den udstrækning det skønnes nødvendigt, ansætte lønnet arbejdskraft.

Indestående i bank og sparekasse kan hæves ved formanden og kassereren. Skriftlig fuldmagt er fyldestgørende.

Al kontingent opkræves af kassereren.

Kassereren fører specificeret regnskab afdelingsvis.

 

§ 14

Bestyrelsen til enhver tid værende formand er selvskreven til at indtræde i Stadionforeningens bestyrelse.

 

§ 15

Bestyrelsen holder møde, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når en fra bestyrelsen anmoder formanden herom med angivelse af forhandlingsemne. Mødet er beslutningsdygtigt, når flertallet er tilstede.

Der føres forhandlingsprotokol.

 

§ 16

Til indgåelse af lejemål vedrørende nye arealer, ejendomskøb, pantsætning eller fast ejendom og lignende formueomsætning kræves dog en generalforsamlings samtykke. En generalforsamling med et forannævnte punkter på dagsordenen er kun beslutningsdygtig ved fremmøde af 33% af medlemmerne.

Skulle der på den pågældende generalforsamling ikke være det nævnte antal medlemmer til stede, indkaldes snarest muligt til en ny generalforsamling, og på denne skal beslutningen om de nævnte formueomsætninger gyldigt kunne vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

 

§ 17

Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

§ 18

Ingen af foreningens medlemmer, ledere eller bestyrelsesmedlemmer kan nogen sinde hæfte for, eller drages til ansvar for foreningens gæld eller forpligtigelser.

For foreningens gæld og forpligtigelser hæfter således alene foreningen med dens formue.

 

 

REGLEMENTER

 

§ 19

Reglementerne bliver at udarbejde i nøje overensstemmelse med de love og regler, der er fastsat af Dansk Boldspil Union eller hvilke andre unioner eller forbund, foreningen måtte melde sig under.

 

REGNSKAB

                

§ 20

Regnskabet går fra 1. juli til den 30.juni og regnskabet for det forløbne år skal være afsluttet og oversendt til revision senest 14 dage forinden generalforsamlingen.

 

FORENINGENS OPLØSNING

 § 21

Foreningens opløsning kan kun finde sted ved ordinær generalforsamling, når ¾ af foreningens medlemmer stemmer derfor.

 § 22

Såfremt Vejen Sportsforening måtte blive opløst, skal et eventuelt likvidations- provenu eller overskud tilfalde en forening beliggende i Vejen By, som tilbyder fodboldtræning til børn og voksne.

Findes en sådan forening ikke, skal et eventuelt overskud tilfalde de øvrige idræts/sportsforeninger i Vejen By, som er medlem af DIF. Provenuet/overskuddet i henhold til medlemstal.


 Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 27. januar 1955, ændret på ordinære generalforsamlinger den 3. februar 1975, den 27. november 1975, den 24. november 1977, den 19. november 1986, den 24. november 1989, den 8. december 1990, den 4. december 1992, den 3. december 1993, den 29. november 1996, den 4. januar 2001 og den 7. februar 2003.den 23.januar 2004 , den 22-11-2007, 20-11-2008,23-09-2010( §6),Ekstraordinær generalforsamling10-3-2011 (§ 3,9,22),Ordinære Generalforsamling den 28-9-2011 (§12)